3. Nadace dřevo pro život

V roce 2005 byla založena Nadace dřevo pro život, která chce vrátit dřevu jeho výsostné postavení jako materiálu obklopujícího člověka. Chce zbořit falešné mýty o dřevu, obnovit vztah společnosti ke dřevu.

Evropa je jediný světadíl, kde se dlouhodobě zvyšuje rozloha lesů a narůstají zásoby dřeva. Evropské země dnes využívají přibližně 60 % přírustu dřeva, přitom evropské lesy stárnou a v souvislostmi s globální změnou klimatu v nich hromadí závažné ekologické problémy. Česká republika patří mezi evropské státy, v nichž se za posledních 100 let významně zvýšila rozloha lesů i zásoby dřeva. V kontrastu s tím je ovšem fakt, že využití dřeva na jednoho obyvatele se v ČR řadí v Evropě na jedno z posledních míst. Místo dřeva jsou tak stále preferovány ekologicky méně vhodné materiály jako plasty, železo, beton, jejichž výroba významně více zatěžuje životní prostředí. Protože zásoby dřeva v českých lesích se s jejich rostoucí rozlohou a řádnou péčí o ně trvale zvyšují, je skutečnost velmi nízkého využití dřeva v ČR dlouhodobě neudržitelná.

V lesním hospodářství a dřevozpracujícím průmyslu České republiky doposud chyběla instituce, která by se dlouhodobě a systematicky věnovala šíření informací o významu bohatství lesů pro společnost, způsobech péče o ně a o možnostech šetrného a ohleduplného využívání dřeva - jedinečné obnovitelné suroviny.

Nadace dřevo pro život reprezentuje komplexně pojatou zodpovědnou péči o dřevěné bohatství, od vlastníků lesů, přes dodavatele služeb pro lesní hospodářství, až po zpracovatele dřeva do finálních výrobků. Založením nadace je deklarována odpovědnost vlastníků a správců lesů a významných podnikatelských objektů za ekologickou stabilitu české krajiny a za sociální a ekonomické perspektivy rozvoje životní úrovně lidí ve venkovských oblastech.

České lesnictví a dřevozpracující průmysl prošly za posledních 15 let radikálními změnami směřujícími k zásadní modernizaci, ekologizaci péče o lesní bohatství a způsobů zpracování dřeva v duchu zásad trvale udržitelného rozvoje celé společnosti.

Nadace vychází z přesvědčení, že zdravá společnost potřebuje ke svému rozvoji zdravé lesy. Krásné lesy a kvalitní dřevo jsou odkazem práce našich předků, které si zaslouží naši úctu a rozvoj tohoto dědictví. Lesník několik set let dotváří ráz krajiny, o tu je nutné více než dříve pečovat. Jen zdravé lesy poskytují lidem užitek. Ke zdraví lesů přispívá jejich pravidelná šetrná obnova. Šetrné využívání lesního bohatství je základem ekologicky únosného ekonomického a sociálního rozvoje venkovských oblastí naší republiky. Šetrný a ohleduplný způsob hospodaření v lesích včetně způsobů využití dřeva lze věrohodně doložit různými nezávislými certifikačními systémy, které spotřebitele (občana) informují o celém procesu péče o lesní ekosystémy a zpracování dřeva až do výrobku, který si právě kupuje, a to prostřednictvím loga, jež na svém výrobku najde.

Česká republika má v důsledku historického vývoje nadprůměrné zásoby dřeva. Dřevo je domácí, obnovitelná ekologická surovina, jež je produktem vyspělého, k přírodě ohleduplného lesního hospodaření. Šetrným využíváním dřeva přispějeme ke zlepšení zdravotního stavu našich lesů, ke zvýšení ekologické stability a kráse české krajiny.

 Dřevo je univerzální surovina, z níž jde vyrobit prakticky cokoliv. Dřevo je surovina, ze které sálá energie a teplo. Dřevo je krásným, přirozeným, ušlechtilým materiálem, který má své osobité kouzlo, má svou duši. Dřevo je nejperspektivnější surovinou, ekologickým a kreativním materiálem budoucnosti. Dřevo nabízí dokonalé možnosti bezodpadového zpracování. Dřevo je recyklovatelné, nezatěžuje prostředí ani při vzniku, ani při likvidaci.

Ve výrobcích ze dřeva se dlouhodobě uchovává uhlík, tím se stabilizuje jeho množství v přírodě a zmenšují se dopady globálních klimatických změn. Jeden m3 dřeva váže až 250 kg CO2. Při průměrné spotřebě 100 - 150 m3 na jeden dům a životnosti stavby minimálně 100 let se jedná o nezanedbatelné množství. Přitom na místě, kde se na dřevěný dům vytěžil les, za sto let vyroste les nový - a ten váže další tuny tohoto skleníkového plynu. Naopak při výrobě cementu, pálení cihel a vápna, přepravě stavebních hmot se obrovské množství tohoto plynu pouze uvolňuje.

 Stavby ze dřeva zatěžují životní prostředí výrazně méně než stavby z cihel a betonu. Stavby ze dřeva mají vynikající kvalitu, stabilitu a životnost. Dřevo je v českých zemích tradičním stavebním materiálem. K nejekologičtějším formám bydlení patří domy ze dřeva. Dřevěné domy působí dobře na zdraví svých obyvatel. Každá stavba filtruje venkovní vzduch a dřevo dokáže zpracovat až o 80 % víc škodlivin než běžné zdivo. Stavby ze dřeva lépe odolávají požárům než stavby z betonu, oceli a skla. Lepené dřevěné stavební prvky se staly významným základem i pro výstavbu unikátních dřevěných objektů. Moderní lepené dřevěné konstrukce se uplatnily i při stavbách dřevěných potrubí a mostů. Dřevěný nábytek přináší do našich domovů kousek přírody, hračky ze dřeva radost z daru přírody.

Papír má tisíciletou tradici. Papír je nenahraditelný pro záznam lidských dějin. Papír se vyrábí ze slabého dřeva, které nemá jiné lepší využití. Účelným využíváním papíru lze pomoci českým lesům. Využívání slabého dřeva pro výrobu papíru je významným příspěvkem ke zlepšení péče o české lesy. Recyklace papíru je vhodnou součástí koloběhu dřeva, ale má své hranice.

Lidstvo využívá biomasu pro získávání energie od počátku své existence. Energetickým využíváním dřeva získáme čistou energii, jejíž výroba nezatěžuje životní prostředí. Efektivní a promyšlené projekty založené na produkci a zpracování biomasy mohou přinést obcím a venkovu energii mnohem důležitější než jen tu elektrickou nebo tepelnou. Mohou poskytnout energii lidské podnikavosti a v blízké budoucnosti jistě i prosperity. Ekologicky, ekonomicky i sociální dostupnost dřevní hmoty je cílem podpory využití dřeva pro energetické účely.

Jedním ze základních úkolů Nadace dřevo pro život je podpora ekologické výchovy. Občané s jasným ekologickým povědomím mají zodpovědný vztah k přírodě. Významnou pozornost věnuje lesnickému, dřevařskému a stavebnímu školství. Skuteční odborníci a profesionálové zvládnou šetrnou péči o lesní ekosystémy spojenou s ohleduplným využíváním dřeva pro uspokojování potřeb společnosti. Výzkum na špičkové úrovni dodá informace o tom, jak zodpovědně řídit trvale udržitelné lesní hospodářství a jak s maximálním efektem využívat dřevo, tuto jedinečnou, obnovitelnou surovinu. Nadace podporuje umění využívající dřevo jako svou materii. První umělecké předměty byly ze dřeva.

Nadace podporuje studie, analýzy a průzkumy veřejného mínění, protože jenom přesné informace o názorech veřejnosti umožňují zodpovědně reagovat na stále větší zájem lidí o stav lesů a přírody.

Základní programy Nadace

1. Program: Pinocchio (vzdělávání o dřevě)

Cílem programu je pomáhat nevládním organizacím, školám, obcím a ostatním partnerům rozvíjet úctu k přírodě a ke dřevu. Pomáhat rozvoji odborného lesnického a dřevařského školství, vědy a výzkumu.

2. Program: Pomoz kousku krajiny, který máš rád

Cílem programu je podílet se na revitalizaci civilizací narušeného životního prostředí, uchování přírodního a kulturního dědictví. Pomáhat trvale udržitelnému rozvoji venkovských oblastí. Pomáhat handicapovaným spoluobčanům poznávat krásy přírody.

3. Program: Zachraňte duši dřeva

Cílem programu je pomáhat rozvíjet ekologicky šetrné způsoby využití dřeva. Pomáhat chráněným dílnám a handicapovaným řemeslníkům. Napomáhat záchraně kulturních památek, které minulé generace zhotovily ze dřeva.

4. Program: Dřevěný domov

Cílem programu je pomáhat při realizaci projektů řešících podporu bydlení mladých rodin; podpora užití dřeva ve stavebnictví; podpora architektonických soutěží v oblasti užití dřeva; podpora výtvarných soutěží v oblasti užití dřeva.

5. Program: Co víš o dřevě?

Cílem programu je napomáhat šíření informací o péči o české lesy a o využití dřeva. Podílet se na utváření vztahu veřejnosti k problematice ochrany životního prostředí. Napomáhat zapojování občanů do rozhodování o věcech veřejných s důrazem na péči o životní prostředí.

Fakta o dřevěném bohatství ČR

Mezi evropskými státy zaujímá naše republika 2. místo v zásobě dřeva na 1 hektar (335 m3/ha), 6. místo v ročním přírůstu na 1 ha (6,6 m3/ha) a rozloha lesů činí     33,5 % území republiky, tím se řadíme mezi 12 nejlesnatějších států v Evropě.

V České republice se dlouhodobě zvyšují zásoby dřeva. Celkový roční přírůst v českých lesích je přibližně 18 mil. m3, přitom se ročně vytěží zhruba 14 - 15 mil. m3, to znamená, že každoročně se zvětší zásoby dřeva nejméně o 3 mil. m3 a v roce 2003 činily přibližně 920 mil. m3 (v roce 1930 to bylo 307 mil. m3).

V Rakousku byl během posledních patnácti let zaznamenán vzrůst spotřeby dřeva na jednoho obyvatele z 0,30 na 0,62 m3. Velkého zvýšení využívání dřeva na jednoho obyvatele dosáhly také skandinávské státy, kde je na špici Finsko s 1,00 m3 na jednoho obyvatele. V České republice se využije na jednoho obyvatele pouze 0,23 m3 dřeva ročně.

Zatímco v Česku tvoří podíl staveb na bázi dřeva v bytové výstavbě jen 1 %,          v Německu je to 7 % (z toho v Bavorsku 70 %), v Rakousku, Švýcarsku 10 %,       ve Velké Británii - Anglii, Walesu 15 %, Skotsku 50 % (přitom na britských ostrovech jsou malé vlastní zdroje dřeva), ve Finsku, Norsku a Dánsku přes 60 %, v USA 65 %   a v Kanadě dokonce 80 %.

Závěr

Jsme přesvědčeni, že zdravá společnost potřebuje ke svému rozvoji zdravé lesy. Krásné lesy a kvalitní dřevo jsou odkazem práce našich předků, važme si tohoto dědictví a rozšiřujme ho. Lesníci několik set let dotvářejí ráz krajiny, o tu je nutné více než dříve zodpovědně pečovat. Jen zdravé lesy poskytují lidem plnohodnotný užitek. Ke zdraví lesů přispívá jejich pravidelná šetrná obnova. Šetrné využívání lesního bohatství je základem ekologicky únosného ekonomického a sociálního rozvoje venkovských oblastí naší republiky. 

zpět